บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของน้ำนมดิบจากฟาร์มสู่ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เพื่อการบริโภค

โดย : วิภาดา เสาสำราญ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ