บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การปรับปรุงวิธีดูดระบายอากาศออกจากกองข้าวเพื่อชะลอการเสื่อมคุณภาพของข้าวเปลือกความชื้นสูง

โดย : มงคล โปร่งจันทึก วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ