บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ศึกษาประสิทธิภาพ และรูปแบบ (formulation) ของกระเทียม เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus (Fabricius)

โดย : มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ