บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาสูตรและสภาวะการทอดที่เหมาะสมของแป้งชุบทอดดูดซับน้ำมันต่ำจากแป้งข้าวโพดอะไมโลสสูง แป้งข้าวเจ้าพรีเจล และแป้งข้าวเจ้า

โดย : ปิยะพร ภัทรกิจกำจร วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ