บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาสูตรการผสมระหว่างข้าวจ้าวขาวดอกมะลิ 105 กับข้าวชัยนาท 1 และสภาวะการหุงข้าวผสมให้ได้ข้าวสุกที่มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค

โดย : สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2546 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ