บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะการอบแห้งมะม่วงแช่อิ่มด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบดร่วมกับไมโครเวฟ

โดย : สญชัย พลตื้อ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2546 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ