บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การวัดความเก่าของข้าวเปลือกโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะยุบตัวของข้าวสุกกับแรงกด

โดย : ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2546 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ