บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

คุณสมบัติทางกายภาพ เชิงกล สรีระวิทยาและแสงที่สัมพันธ์กับการคัดคุณภาพของผลแก้วมังกร

โดย : ใจทิพย์ วานิชชัง วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ