บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของการขนส่งในประเทศไทยและการประยุกต์ในการจำลองสภาวะการขนส่งผลไม้เขตร้อน

โดย : เดชพันธุ์ สวัสดี วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ