บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การอบแห้งเปปเปอร์มิ้นท์ ยูเอสเอมิ้นท์ และเลมอนไทม์ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โดย : นภาภรณ์ เขียวคำ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ