บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของอายุเก็บเกี่ยวและการพรางแสงต่อการสุกไม่สม่ำเสมอของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

โดย : อนรรฆ พรรคเจริญ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ