บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของการบริบูรณ์ต่อปริมาณฟลาโวนอยด์บางชนิดและคุณสมบัติต้านออกซิเดชันในผลหว้า (Syzygium cumini)

โดย : วิทยา ทรัพย์เย็น วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ