บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การคาดคะเนความมีชีวิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวโดยใช้ความสัมพันธ์ของความชื้นเมล็ดและอุณหภูมิในโรงเก็บ

โดย : ศิวพร ประดิษฐ์วงศ์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ