บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

อิทธิพลของดอกบานที่มีผลต่อการร่วงและการบานของดอกตูมในกล้วยไม้สกุลหวายหลังการเก็บเกี่ยว

โดย : อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ