บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้สารฆ่าเชื้อและความร้อนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางจุลินทรีย์ของมะม่วงตัดแต่ง

โดย : ชริยา เสริฐธิกุล วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ