บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

โดย : ประคอง เย็นจิตต์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ