บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การคัดเลือกจุลินทรีย์ผิวพืช เพื่อการควบคุมรา Lasiodiplodia theobromae (Pat.) สาเหตุโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของเงาะพันธุ์โรงเรียน

โดย : ทัศวรรณ ศรีวะอุไร วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ