บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้ไคโตซานร่วมกับกรดซิตริก และโปแตสเซียมซอร์เบตเพื่อชะลอการเปลี่ยนสีน้ำตาลของเปลือก อาการสะท้านหนาวและการเน่าเสียของผลลำไยสด

โดย : วิทยา อภัย วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ