บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบของโปรตีนระหว่างการสุกของผลมะม่วงโดยวิธีเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส

โดย : อัญญารัตน์ วงศ์คช วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ