บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของโอโซนต่อการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกขี้หนูแห้งและพริกป่น

โดย : ณัฐพงษ์ จิตรักธรรม วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ