บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของคลื่นความถี่วิทยุต่อเชื้อรา Aspergillus flavus และคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โดย : กุลธิดา ไชยสถิตวานิช วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ