บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้โอโซนที่มีปฏิกิริยาเคมีที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อลดสารตกค้างคลอไพริฟอส และการปนเปื้อนเชื้อ Colletotrichum capsici

โดย : ภัทราภรณ์ ชุติดำรง วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ