บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การกำจัดเชื้อรา Aspergillus flavus ในเมล็ดข้าวโพด โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุในสภาพร้อนชื้นและร้อนแห้ง

โดย : นันทิพา กันทาแก้ว วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ