บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อคงคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์

โดย : ปิยฉัตร อัครานุชาต วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ