บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของไคโตซานต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. ในลำไยพันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยว

โดย : ปิยะวรรณ ขวัญมงคล วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ