บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ประสิทธิผลของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma spp. ตอการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองในระยะตนออน

โดย : เกศิณี แกวมาลา วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ