บทคัดย่องานวิจัย

ออกแบบและสร้างเครื่องคัดขนาดเมล็ดโกโก้ โดยใช้คุณสมบัติการกระเด้ง

ธนิชชัย พันตาเอก กันต์นิธิ วิจิตรา และทัศนัย ว่าขานฤทธี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2536

บทคัดย่อ

ออกแบบและสร้างเครื่องคัดขนาดเมล็ดโกโก้ โดยใช้คุณสมบัติการกระเด้ง

เครื่องคัดขนาดเมล็ดโกโก้นี้เป็นการคัดขนาดเมล็ดโกโก้แห้ง หลังจากการหมัก และอบแห้งแล้ว โดยใช้คุณสมบัติของการกระเด้ง (Bouncing Properties) ซึ่งขึ้น อยู่กับค่าสัมประสิทธิ์ของการคืนตัว (Coefficient of Restitution) การทำงาน ให้เมล็ดโกโก้ตกจากที่สูงจากสายพานลำเลียง (Conveyer) ไหลลงมาตามรางส่ง (laner) ตกลงมากระทบกับลูกกลิ้ง (drum) ทำให้เมล็ดโกโก้กระเด้งออกไป ตามวิถีโค้งตามขนาดของเมล็ดโกโก้ แล้วลงไปในที่รองรับต่อไป จากการศึกษาผลที่ได้ จากการทดลองผลปรากฏว่า โดยการปรับความเร็วรอบของลูกกลิ้งและชนิดของวัสดุที่ใช้ ทำลูกกลิ้ง (drum) ที่ทำจาก PVC และหุ้มด้วยยาง พบว่าเมล็ดโกโก้ที่กระเด้งออก จากลูกกลิ้งนั้นไม่สามารถแยกตามขนาดออกได้ชัดเจน เมล็ดโกโก้จะรวมกันเป็นกลุ่ม ไม่แยกออกจากกันมีทั้งเมล็ด เล็ก กลาง ใหญ่ รวมกัน ดังนั้นเครื่องคัดขนาดเมล็ด โกโก้ที่ใช้คุณสมบัติการกระเด้ง (Bouncing Properties) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ การคืนตัว (Coefficient of Restitution) ของเมล็ดโกโก้กับวัสดุที่ใช้ทำ ไม่สามารถคัดแยกขนาดเมล็ดโกโก้ได้