บทคัดย่องานวิจัย

การกลับผลกาแฟโรบัสต้าสดในกระบวนการตากแห้ง

ปิยนุช นาคะ เสรี อยู่สถิตย์ ผานิต งานกรณาธิการ และ วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ

รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2539-2540 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 382 หน้า

2541

บทคัดย่อ

การกลับผลกาแฟโรบัสต้าสดในกระบวนการตากแห้ง

ได้ทำการกลับผลกาแฟโรบัสต้าสดในกระบวนการตากแห้งตามแผนการทดลอง RDB

มี 8 กรรมวิธี 1 ฤดูกาลผลิตและได้ทำการวิเคราะห์คุณภาพของสารที่ได้ทั้งทางเคมีและ

กายภาพ  การกลับผลกาแฟโรบัสต้าในกระบวนการตากแห้งตามกรรมวิธีต่างๆ  จำนวน

3 ซ้ำใน 1 ฤดูกาลผลิตการทดลองปรากฏว่าเมล็ดกาแฟแห้งทีได้จากการกลับผลกาแฟสด

ในกระบวนการตากแห้งทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน ในช่วง 36.92-39.23 % โดย

เปอร์เซ็นต์ของสารกาแฟอยู่ระหว่าง 18.30-19.38 % ใช้เวลาในการทำแห้งในลาน

ซีเมนต์น้อยกว่าในตาข่ายสีฟ้าโดยลานซีเมนต์ในแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน แต่การตาก

ในตาข่ายสีฟ้าจะแห้งเร็วขึ้น เมื่อกลับบ่อยขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยของเมล็ดกาแฟตลอดเวลาใน

การทำแห้งในลานซีเมนต์ดีกว่าในตาข่ายสีฟ้าเมล็ดกาแฟที่ได้จากการตากแห้งทุกกรรมวิธี

สารกาแฟมีกลิ่นธรรมชาติของสารกาแฟ มี% ความชื้นอยู่ระหว่าง 9.58-10.27 %

ไม่แตกต่างกันทั้งลานซีเมนต์และตาข่ายสีฟ้า มี % บกพร่องน้อยมากการทดสอบ cup

quality ของสารกาแฟที่ได้จากการทำแห้งแบบต่างๆ โดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ได้รับ

การยอมรับจากโรงงาน