บทคัดย่องานวิจัย

เปรียบเทียบคุณภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสต้า

ปิยนุช นาคะ / เสรี อยู่สถิตย์ / วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ / พิมล วุฒิสินธิ์ / ผานิต งานกรณาธิการ

สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

1997

บทคัดย่อ

เปรียบเทียบคุณภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสต้า

รายงานความก้าวหน้า

    วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 กรรมวิธีๆละ 4 ซ้ำ ได้แก่ ตากแดด

( ตาข่ายสีฟ้า  ลานซีเมนต์ )เตาอบความร้อนและเตาอบแสงอาทิตย์ ได้ทำการ

ทดลองทำแห้งเมล็ดกาแฟสดแบบต่างๆ ได้แก่ ตากแดด ( ตาข่ายสีฟ้า ลานซีเมนต์)

เตาอบความร้อนและเตาอบแสงอาทิตย์ จำนวน5 ซ้ำ ใน 1 ฤดูการผลิตและได้

ทำการวิเคราะห์คุณภาพของสารกาแฟที่ได้ทั้งทางเคมีและกายภาพ การเปรียบเทียบ

คุณภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่ได้จากการทำแห้งแบบต่างๆ เมล็ดกาแฟแห้ง

ที่ได้จากเตาอบความร้อนจะมีสีดำ สะอาดกว่าตากแดดด้วยตาข่ายสีฟ้า ลานซีเมนต์

และเตาอบแสงอาทิตย์ สารกาแฟที่ได้ทุกวิธีเหมือนกันคือ เมล็ดสมบูรณ์มีเมล็ดสีเขียว

อมน้ำตาล มีกลิ่นตามธรรมชาติของกาแฟ มีความชื้นจากการตากแดด  (ตาข่ายสีฟ้า

ลานซีเมนต์ )  เป็น10.20 9.94 % เตาอบแสงอาทิตย์ 9.02 %  มีเปอร์เซ็นต์

ข้อบกพร่องน้อยมากการทดสอบ Cup Quality ของสารกาแฟที่ได้จากการทำแห้ง

แบบต่างๆโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกันคือได้รับการยอมรับจากโรงงาน