บทคัดย่องานวิจัย

ศึกษาคุณภาพของสารกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ได้จากการปนคละของผลที่มีความสุกระยะต่างๆ

วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ เสรี อยู่สถิตย์ สุรพล ตรุยานนท์ และผานิต งานกรณาธิการ

รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2539-2540 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ชุมพร. 2541. 382 หน้า.

2541

บทคัดย่อ

ศึกษาคุณภาพของสารกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ได้จากการปนคละของผลที่มีความสุกระยะต่างๆ

รายงานความก้าวหน้า

    เก็บผลกาแฟสีแดง  เหลือง เขียว แยกกันในแต่ละสี นำมาชั่งน้ำหนักสดนับจำนวนเมล็ด

และตากแดดจนผลแห้งมีความชื้นประมาณ 10-13 % สีเอาเปลือกออก นำสารกาแฟส่วนหนึ่ง

ไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชม. เพื่อหาน้ำหนักแห้ง และอีกส่วนหนึ่ง

ส่งไปให้ศูนย์รับซื้อเมล็ดกาแฟสวี บริษัทเนสท์เล่ เพื่อทดสอบคุณภาพโดยการชิมรสชาติ 

    จากผลการทดลองพบว่า ลักษณะสีของเปลือกของผลหลังตากแห้ง ผลสีแดงมีสีดำเข้มกว่า

ผล สีเหลืองและผลสีเขียวเล็กน้อย หลังจากที่ตากแดดในระยะเวลาที่เท่ากัน พบว่าผลสีแดง

จะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดมากกว่าผลสีเหลืองและสีเขียว ( แห้งช้ากว่า ) ส่วนลักษณะ

สารกาแฟในผลสีแดงและสีเหลืองมีสีใกล้เคียงกันคือมีสีเขียวปนน้ำตาล แต่สารกาแฟในผลสีเขียว

จะมีสีเขียวเข้มกว่าเล็กน้อย สำหรับคุณภาพการชิมพบว่า สารกาแฟจากผลสีต่างๆ  เป็นที่ยอมรับ

จากมาตรฐานการชิมจากเจ้าของบริษัทเนสท์เล่