บทคัดย่องานวิจัย

ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีต่อจุลินทรีย์บนหน่อไม้ฝรั่ง

จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล และพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42 (3 พิเศษ): 283-286. 2554.
2554