บทคัดย่องานวิจัย

การเติมสารสกัดจากผงเปลือกมังคุดในฟิล์มคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรกโนส

สุพัฒน์ คำไทย กิตติกุล อุงคเนติวัติ และ วีรบูรณ์ คิดกิ่ง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42 : 1 (พิเศษ) : 583-586 (2554)
2554