บทคัดย่องานวิจัย

ลักษณะการสุกไม่สม่ำเสมอของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

รุจิรา ทิศารัมย์ และจริงแท้ ศิริพานิช

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 26-29 เมษายน 2548 ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา จังหวัด ชลบุรี. เลขหน้า 248 (276 หน้า)

2548

บทคัดย่อ

ลักษณะการสุกไม่สม่ำเสมอของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (Durio zibethinus cv. Mon Thong) เป็นทุเรียนที่มีรสชาติดี เนื้อหนาและมีเมล็ดลีบ แต่มักพบการสุกไม่สม่ำเสมอภายในผลเดียวกัน ไม่สามารถตรวจสอบได้จากภายนอกผลและยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จากการสำรวจความคิดเห็นโดยการสอบถาม ผู้บริโภค ผู้ค้าขาย เกษตรกร และนักวิชาการด้านทุเรียน เกี่ยวกับลักษณะและสาเหตุการสุกไม่สม่ำเสมอของเนื้อทุเรียน รวมทั้งความต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขการสุกไม่สม่ำเสมอ พบว่า 87% ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบทุเรียนในผลเดียวกันสุกไม่สม่ำเสมอ และพูที่ใหญ่ที่สุดจะเริ่มสุกก่อน นอกจากนี้ 80.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามพบทุเรียนในพูเดียวกันสุกไม่สม่ำเสมอโดยเนื้อที่ขั้วและปลายพูจะเริ่มสุกก่อน และพบการสุกไม่สม่ำเสมอในพันธุ์หมอนทองมากที่สุด ส่วนสาเหตุหลักของการสุกไม่สม่ำเสมอคาดว่าเป็นเพราะการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนกำหนด นอกจากนี้ผู้ตอบแทนสอบถามร้อยละ 77.6% คิดว่าการสุกไม่สม่ำเสมอของทุเรียนเป็นปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไข จึงได้ทำการศึกษาเพื่อตรวจสอบการสุกไม่สม่ำเสมอของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่เก็บเกี่ยวที่อายุต่างกัน คือ 100, 107, 114 และ 121 วันหลังดอกบาน โดยมีสมมติฐานว่าผลทุเรียนที่เก็บเกี่ยวก่อนกำหนดมากเกินไปจะพบการสุกไม่สม่ำเสมอมากกว่าผลที่เก็บเกี่ยวในระยะอื่นๆ ผลการศึกษาความแน่นเนื้อของทุเรียนในแต่ละพู ค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด และน้ำหนักแห้ง พบว่า เนื้อทุเรียนจากผลที่เก็บเกี่ยวกำหนด คือ 100 วันหลังดอกบานมีการสุกไม่สม่ำเสมอมากกว่าเนื้อทุเรียนจากผลที่เก็บเกี่ยวในระยะอื่น