บทคัดย่องานวิจัย

ผลของการให้ความร้อนต่ออาการสะท้านหนาวของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน

ดวงธิดา ขุมทอง มนตรี อิสรไกรศีล และวาริน อินทนา

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 26-29 เมษายน 2548 ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา จังหวัด ชลบุรี. เลขหน้า 245 (276 หน้า)

2548

บทคัดย่อ

ผลของการให้ความร้อนต่ออาการสะท้านหนาวของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน การศึกษาการให้ความร้อนก่อนการเก็บรักษาเพื่อลดอาการสะท้านหนาวของผลเงาะพันธุ์โรงเรียนโดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 38+1 องศาเซลเซียส นาน 0, 24 และ 48 ชั่วโมง แล้วนำไปเก็บรักษาในถุงพลาสติกเจาะรูที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90% เป็นเวลา 11 วัน พบว่า การให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 38+1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง สามารถลดอาการสะท้านหนาวและค่าการรั่วไหลของไอออนจากเนื้อเยื่อเปลือกของผลเงาะได้ โดยที่การให้ความร้อนดังกล่าวไม่มีผลต่อปริมาณกรดในน้ำคั้น แต่มีแนวโน้มลดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้