บทคัดย่องานวิจัย

ผลของการใช้ฟิล์มพลาสติกพีวีซีที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลเงาะ

สายชล เกตุษา และอรษา แกล้วเกษตรกรณ์

รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยรหัส KU-J16 การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกผลเงาะ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2534. หน้า 66-82. (82 หน้า.)

2534

บทคัดย่อ

ผลของการใช้ฟิล์มพลาสติกพีวีซีที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลเงาะ             การห่อผลเงาะพันธุ์โรงเรียนในลักษณะของ consumer package ด้วยฟิล์มพลาสติกพีวีซียี่ห้อ ‘Sun Wrap’ และ ‘Reynolds’ และเก็บเกี่ยวที่อุณหภูมิ 17 °ซ. (88% RH) และ 25 °ซ. (68% RH) พบว่าผลเงาะมี TSS, ascorbic acidและ TSS/TA ratio ค่อยๆ ลดลง ขณะที่ TA ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลาของการเก็บรักษา ทั้งฟิล์มพลาสติกและอุณหภูมิไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเคมีของผลเงาะ แต่มีผลกระทบอย่างมากต่อการสูญเสียน้ำหนัก และการเกิดสีน้ำตาลดำของขนและผิวเปลือกของผลเงาะ ผลเงาะที่ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกพีวีซี และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 17 °ซ. มีอายุการเก็บรักษานานที่สุดคือ 9.3-10.0 วัน ซึ่งผลเงาะที่ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกพีวีซี ทั้ง 2 ชนิด มีอายุการเก็บรักษาไม่แตกต่างกันทางสถิติ ขณะที่ผลเงาะที่ไม่ได้ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกพีวีซี และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 °ซ. มีอายุการเก็บรักษาสั้นที่สุดคือ 3.3-4.0 วัน