บทคัดย่องานวิจัย

ผลของ Salicylic Acid ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาเงาะพันธุ์ทองเมืองตราด

ลัดดาวัลย์ ขาวสอาด วาริช ศรีละออง และ ศิริชัย กัลยาณรัตน์

กำหนดการประชุมและบทคัดย่อ. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 7-10 พฤศจิกายน 2549. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่. 420 หน้า

2549

บทคัดย่อ