บทคัดย่องานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องนวดคอรวงข้าวแบบป้อนอัตโนมัติ

ทวีชัย นิมาแสง สัมพันธ์ ไชยเทพ และ วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พิเศษ). 2545. หน้า 272-278

2545

บทคัดย่อ