บทคัดย่องานวิจัย

การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยการอบ

วินิต ชินสุวรรณ และ ภูมิสิทธิ์ วรรณชารี

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พิเศษ). 2545. หน้า 261-267

2545

บทคัดย่อ