บทคัดย่องานวิจัย

Delay of Deterioration of Wet Paddy by Ventilation

Winit Chinsuwan and Luepong Luenam

Agricultural Science Journal, Vol. 33 No.6 (Suppl.) 2002. p 254-260

2002

บทคัดย่อ