บทคัดย่องานวิจัย

การชะลอการเสื่อมคุณภาพข้าวเปลือกความชื้นสูงโดยการระบายอากาศออกจากกองข้าว

วินิต ชินสุวรรณ และ ลือพงษ์ ลือนาม

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พิเศษ). 2545. หน้า 254-260

2545

บทคัดย่อ