บทคัดย่องานวิจัย

การประเมินผลการสูญเสียของข้าวนาปีในเขตภาคเหนือ อันเนื่องมาจากขบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา วีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ ธีระเดช ปัญญาแก้ว และ ณัฐพงศ์ ศรีภูมั่น

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พิเศษ). 2545. หน้า 248-253

2545

บทคัดย่อ