บทคัดย่องานวิจัย

การประเมินความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าว

วินิต ชินสุวรรณ สมชาย ชวนอุดม และ วราจิต พยอม

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พิเศษ). 2545. หน้า 242-247

2545

บทคัดย่อ