บทคัดย่องานวิจัย

การลดความชื้นข้าวก่อนการเก็บเกี่ยวด้วยสารเร่งการสุกแก่

ชมพูนุท วราราช ศุภศักดิ์ ลิมปิติ และ ทรงเชาว์ อินสมพันธ์

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พิเศษ). 2545. หน้า 237-241

2545

บทคัดย่อ