บทคัดย่องานวิจัย

สมรรถนะของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดและคุณภาพของข้าวเปลือกหลังการอบแห้ง

สรายุทธ์ สมิตะโยธิน สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สมบูรณ์ เวชกามา งามชื่น คงเสรี และสุนันทา วงศ์ปิยชน

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยประจำปี 2543, 28-29 มีนาคม 2543, กรุงเทพฯ. 2543 หน้า 146-157.

2543

บทคัดย่อ

สมรรถนะของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดและคุณภาพของข้าวเปลือกหลังการอบแห้ง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือก โดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันระดับอุตสาหรรรมโดยวิเคราะห์การใช้พลังงาน ค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง และทดสอบคุณภาพข้าวหลังการอบแห้ง เพื่อหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสม และเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกรณีใช้หัวเผาน้ำมันดีเซลและเตาเผาแกลบแบบไซโคลนเป็นแหล่งให้ความร้อนในการอบแห้ง จากผลการทดลองพบว่า สภาวะการทำงานที่เหมาะสมกรณีใช้หัวเผาน้ำมันดีเซลมีอัตราส่วนอากาศเวียนกลับอยู่ในช่วง 45-60 % ซึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานปฐมภูมิจำเพาะต่ำ อยู่ระหว่าง 5-5.7 MJ/ kg- water evap. ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งรวม 1.61 Bath/kg-water evap. แบ่งเป็นเงินลงทุนค่าเครื่องอบแห้ง 0.19 Bath/kg-water evap. ค่าน้ำมันดีเซล 1.17 Bath/kg-water evap. ค่าไฟฟ้า 0.19 Bath/kg-water evap. และค่าบำรุงรักษา 0.06 Bath/kg-water evap. กรณีใช้เตาเผาแกลบแบบไซดคลนมีปริมาณการใช้พลังงานปฐมภูมิจำเพาะเฉลี่ย 9.3 MJ/ kg- water evap. ประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบเตาเผาแกลบเฉลี่ย 75 ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งรวม 0.83 Bath/ kg- water evap. แบ่งเป็นเงินลงทุนค่าเครื่องอบแห้งและเตาเผาแกลบ 0.39 Bath/ kg- water evap. ค่าแกลบ 0.05 Bath/ kg- water evap. ค่าไฟฟ้า 0.29 Bath/ kg- water evap. และค่าบำรุงรักษา 0.1 Bath/ kg- water evap. กรณีเปลี่ยนจากการใช้หัวเผาน้ำมันดีเซลเป็นเตาเผาแกลบแบบไซโคลน มีระยะเวลาคืนทุน 1,176 h ผลการทดสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวต้น ความขาว และคุณภาพการบริโภคพบว่า ข่าวที่ผ่านการอบแห้งกรณีใช้หัวเผาน้ำมันดีเซลและเตาเผาแกลบแบบไซโคลน มีคุณภาพไม่แตกต่างจากข้าวอ้างอิงมากนัก จัดยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่เป็นปัญหาสำหรับการซื้อขายและการบริโภค