บทคัดย่องานวิจัย

ปริมาณข้าวต้นหลังการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันและการเทมเปอร์

ณัฐพล ภูมิสะอาด สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และ อภิชิต เทอดโยธิน

การประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม 2543, กรุงเทพฯ, 2543. หน้า 129-136.

2543

บทคัดย่อ

ปริมาณข้าวต้นหลังการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันและการเทมเปอร์

แนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพของข้าวเปลือกในดานปริมาณข้าวต้นหลังจากผ่านการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน คือนำข่าวเปลือกที่ผ่านการอบแห้งแล้วมาเทมเปอร์ ก่อนที่จะนำไปอบแห้งในกระบวนการต่อไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการสำหรับทำนายปริมาณข้าวต้นสัมพัทธ์ของข้างเปลือกที่ผ่านการอบแห้งด้วย เทคนิคฟลูอิไดเซชันและมีการเทมเปอร์หลัง

การอบแห้งและศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณข้าวต้น พบว่า เงื่อนไขในการอบแห้งที่ทำให้ได้ปริมาณข้าวต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือ ความชื้นหลังการอบแงไม่ควรต่ำกว่า 20 % มาตราฐานแห้ง อุณหภูมิของข้าวเปลือกหลังการอบแห้งไม่ควรสูงกว่า 100 oCระยะเวลาในการเทมเปอร์ประมาณ 30 นาที เมื่อวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้เทคนิคสมการถดถอยในการหาสมการทำนายปริมาณข้าวต้นสัมพัทธ์ ( RHY) พบว่า สมการที่เหมาะสม มีรูปแบบเป็น Second order polynomialsp คือ RHY = A+ Bt +Ct2 เมื่อ tคือ ระยะเวลาในการเทมเปอร์ โดย A, Bและ Cเป็นฟังก์ชันของความชื้นและอุณหภูมิของข้าวเปลือกหลังการอบแห้งในรูปแบบสมการเชิงเส้น