บทคัดย่องานวิจัย

การจัดการข้าวเปลือกชื้นโดยการอบแห้งแบบฟลูอิไดเซชันการเก็บในที่อับอากาศและการเป่าด้วยอากาศแวดล้อม

สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สมบูรณ์ เวชกามา และ ณัฐพล ภูมิสะอาด

บทความวิจัยและบทความวิชาการประจำปีงบประมาณ 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. 2542. หน้า 167-172.

2542

บทคัดย่อ

การจัดการข้าวเปลือกชื้นโดยการอบแห้งแบบฟลูอิไดเซชันการเก็บในที่อับอากาศและการเป่าด้วยอากาศแวดล้อม

งานวิจัยกล่าวถึงแนวทางการลดความชื้นข้าวเปลือก โดยใช้กระบวนการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน การเก็บในที่อับอากาศ และการเป่าเย็นด้วยอากาศแวดล้อม จากผลการทดลองพบว่าเมื่อผ่านทั้งสามกระบวน สามารถลดความชื้นของข้าวเปลือกที่มีความชื้นเริ่มต้น 33 % มาตรฐานแห้ง ลงได้เหลือ 16.5 % มาตรฐานแห้ง ใช้เวลา ทั้งหมดประมาณ 53 นาที เริ่มต้นจากการใช้เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด 3 นาที แล้วจึงนำไปผ่านการเป่าเย็นด้วยอากาศแวดล้อมด้วยความเร็ว 0.15 เมตร ต่อวินาที เป็นเวลา 20 นาที คุณภาพการสีในด้านเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นและความขาวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้