บทคัดย่องานวิจัย

ระบบอบแห้งข้าวเปลือกในโรงสีข้าว

วทัญญู รอดประพัฒน์ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และ มนตรี หวังจิ

ว.เกษตรศาสตร์(วิทย.)ปีที่ 33: 126-133(2542)

2542

บทคัดย่อ

ระบบอบแห้งข้าวเปลือกในโรงสีข้าว

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาหาความเหมาะสมของระบบอบแห้งข้าวเปลือกภายในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ให้สามารถลดความชื้นข้าวเปลือกจาก 20%wb ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อนำไปสีแล้วให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพ โดยได้ทำการศึกษาสมรรถนะของระบบอบแห้งในโรงสีข้าว 3 แห่ง ที่มีชนิดเครื่องอบแห้งเหมือนกันแต่มีวิธีการคิดตั้งและการอบแห้งที่แตกต่างกันในการทดลองได้ศึกษาคุณภาพข้าวเปลือกและปริมาณการใข้พลังงานที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งทุกตัวในระบบเพื่อให้สามารถหาจุดที่ทำให้คุณภาพข้าวเปลือกลดลงได้อย่างถูกต้องแล้วนำข้อมูลคุณภาพและปริมาณการใช้พลังงานที่ได้จากสามระบบมาเปรียบเทียบและสึกษาหาจุดที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าวเปลือกให้ได้คุรภาพสูงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบอบแห้งข้าวเปลือกที่มีประสิทธิภาพสูง