บทคัดย่องานวิจัย

การอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ในประเทศไทย

สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 22 ฉบับที่ 2, 2540. หน้า 121-136.

2540

บทคัดย่อ

การอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ในประเทศไทย

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทบทวนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ในประเทศไทยในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยทางด้านวิชาการและเศรษฐศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าการอบแห้งธัญพืช เช่น ข้าวเปลือก พืชหมุนเวียน และผลไม้นั้นได้ผลดี อย่างไรก็ตาม จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ยอมรับการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์นั้นยังมีอยู่น้อยมากซึ่งเนื่องมาจากระยะเวลาคืนทุนนานและเงินลงทุนสูง นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาทบทวนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับตัวรับรังสีทำอากาศร้อนด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์อีกด้วย ส่วนใหญ่ติดตั้งบนหลังคาของโรงเรือน ตัวรับรังสีทำอากาศร้อนด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ทั้งแบบมีกระจกปิดและแบบไม่มีกระจกปิดนั้น เมื่อเทียบกับการทำอากาศร้อนด้วยกระแสไฟฟ้านับว่ามีความเหมาะสม แต่ไม่สามารถเทียบได้กับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น ควรจะมีงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายและควรมีการพัฒนามาตรฐานการทดสอบของตัวรับรังสีทำอากาศร้อนด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ด้วย