บทคัดย่องานวิจัย

การชะลอความเสียหายของกองข้าวเปลือกชื้นโดยการระบายอากาศ

อรรถพร อภิวัฒนานุกูล สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ทิพาพร อยู่วิทยา และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล

วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์) ปีที่ 30 ฉบับที่ 3. 2539. หน้า 351-363

2539

บทคัดย่อ

การชะลอความเสียหายของกองข้าวเปลือกชื้นโดยการระบายอากาศ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงการชะลอความเสียหายของกองข้าวเปลือกชื้นโดยการระบายอากาศ อากาศที่ใช้เป่ามี 2 อย่าง คือ อากาศเย็นอุณหภูมิ 15+-8 o C และอากาศแวดล้อมอุณหภูมิ 30+-8 o C โดยแบ่งลักษณะการเป่าอากาศเข้ากองข้าวเปลือกออกเป็น 2 วิธี คือ การเป่าอากาศอย่างต่อเนื่องและการเป่าอากาศเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ทดสอบกับข้าวเปลือกความชื้น 21.0 % 22.2% และ 26.0 %