บทคัดย่องานวิจัย

การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด

สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ScienceAsia. 25: 51-56.

2542

บทคัดย่อ

Fluidised-Bed Pady Drying

บทความนี้กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาการอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันในประเทศไทย เริ่มจากเครื่องอบแห้งแบบเป็นงวดที่ใช้ทดลองจนถึงเครื่องอบแห้งแบบไหลต่อเนื่องที่ใช้กันในโรงสีข้าว นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการอบแห้งข้าวเปลือก โดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันแบบต่อเนื่อง ได้มีการจำหน่ายเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดเซชันในหลายประเทศ มีศักยภาพการยอมรับสูงโดยเฉพาะสำหรับเมล็ดพืชความชื้นสูงความสิ้นเปลืองพลังงานค่อนข้างต่ำขณะที่ข้าวเปลือกมีคุณภาพดี ท้ายสุดได้กล่าวถึงผลพลอยได้ที่สำคัญจากการอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน คือสามารถเพิ่มปริมาณข้าวต้นภายใต้เงื่อนไขการอบแห้งที่เหมาะสม